Regulamin

§1
Opis i definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
GRiP – Gospodarstwo Radosnych i Pięknych Michał Krotky ul. Ignacego Daszyńskiego 447, 44-151 Gliwice.
Portal -zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez GriP i/lub jej kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym grip.projects.kuando.dev
Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).
Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

§2
Ogólne Postanowienia

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Eniro lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.
 3. Użytkownicy Serwisu, korzystając z opcji “Mój pokój”, mogą dokonać rejestracji w portalu dostępnym pod adresem grip.projects.kuando.dev, co zapewni im dostęp do tworzenia wizytówki oraz innych rozwiązań i opcji. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wypełnienia formularza zawierającego dane Użytkownika oraz wskazania wybranego adresu elektronicznego do kontaktów z Użytkownikiem w celu wysłania linka aktywacyjnego i innych ważnych informacji w przyszłości. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik Portalu, który nie dokona rejestracji będzie miał ograniczony dostęp do treści prezentowanych w ramach GriP.
 4. GriP zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez GriP i/lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

§3
Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu wymagane jest:

 1. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (www.google.pl/intl/pl/chrome/)
 2. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)

§4
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (grip.projects.kuando.dev) poprzez wpisanie przez Użytkownika w wyszukiwarce odpowiedniego hasła lub słowa oznaczającego szukanej usługi lub produktu zawierających treści udostępniane w ramach Portalu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Portalu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Portalu.

§5
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez GriP w ramach Portalu można zgłaszać pisemnie, w formie kontaktu elekronicznego, na adres kontakt@agencjagrip.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
 2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Eniro.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji wiadomością elektorniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez GriP.
 5. Decyzja GriP co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. GriP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Portalu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

§6
Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. GriP zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Portalu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 3. GriP nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez GriP). GriP ma w szczególności prawo zawiesić działalność Portalu, zmienić jego treść oraz układ.
 4. GriP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 5. GriP nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów GriP, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do kontrahentów GriP dostarczających dany serwis/treści.
 6. GriP nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez użytkowników GriP. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.
 7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, GriP wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Portalu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
 8. Zakazane jest dostarczanie do Portalu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w wizytówce) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. GriP nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7
Prawa własności intelektualnej

 1. 7.1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują GriP. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Portalu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez GriP lub podmioty działające na jego zlecenie.
 2. GriP niniejszym informuje, że Portal zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 3. Grip niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Użykownik oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela GriP nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych GriP oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.
  W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty GriP związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
 4. Użytkownicy Portalu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
  • zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
  • wyświetlenie treści na ekranie monitora.
 5. Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody GriP lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.
 6. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Portalu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a GriP przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

§8
Ochrona prywatności

 1. GriP uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 2. Grip zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 8.2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, GriP dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. GriP będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.
 5. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia GriP do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w ustępie 8.2 powyżej, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Portalu, kontrahentom/reklamodawcom GriP.
 6. Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednie hasła. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika.

§9
Postanowienia końcowe

 1. GriP ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu
 2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie grip.projects.kuando.dev
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu
 4. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane na adres elektorniczny kontakt@agencjagrip.pl lub telefonicznie na numer podany na Portalu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2020r

Stwórz profesjonalny film o sobie, swojej działalności!

Z naszą pomocą stwórz materiał opisujący Ciebie lub Twoją firmę. Profesjonalnie wykonany film będzie doskonałym elementem reklamowym dla Twojej działalności!

Zobacz usługi